O nama...

„Optimum sport Niš“ je ogranak sportskog udruženja „Optimus Physicus“ sa sedištem u Beogradu i delovanjem na području Republike Srbije. „Optimus Physicus“ je osnovan radi ostvarivanja sportskih ciljeva i interesa njegovih članova u oblasti naučnog i stručnog rada u sportu u sportskoj grani fitnes i sportskoj oblasti sportska rekreacija (sport za sve, rekreativni sport, masovni sport).
Ciljevi „Optimum sport Niš“ su zalaganje za korišćenje naučnih dostignuća kao platforme za razvoj i unapređenje sporta i fizičkih aktivnosti, razvoj i unapređenje sporta i sportskog treninga, stručna podrška razvoju sportske medicine i sportske rehabilitacije, stručna podrška razvoju sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, itd.
„Optimum sport Niš“ zadatke ostvaruje putem sledećih delatnosti: periodično praćenje fizičkih sposobnosti sportista, rekreativaca i rekonvalescenata različite starosne dobi (deca, omladina i odrasli), procena trenutnog nivoa i praćenje uspešnosti primenjenih trenažnih procedura kod dece, omladine i sportista, savetodavna uloga, itd.